ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

- A számlázás alapját a feladott áru súlya képezi, a vevőnek átadott, hivatalosan mérlegelt, vagy darabszámlálással megállapított, a hivatalos fuvarlevélen megadott súly, ill. darabszám. A vevő jogosult arra, hogy az áru átvételétől számított 3 napon belül mennyiségi reklamációt jelentsen be faxon vagy emailben.

- A minőségre azok a minőségi ismérvek az irányadóak, amelyek a szerződésben szerepelnek. A vevő jogosult arra, hogy az áru kézhezvételétől számított 15 napon belül minőségi reklamációt jelentsen be telefonon, faxon vagy emailben.

- A mennyiségi és minőségi reklamációk kezelése az EVI Zrt. minőségbiztosítási rendszerében szabályozottak szerint történik.

- Aki a jelen szerződést megszegi, kötbért és kártérítést köteles fizetni. A kötbér mértéke késedelem esetén napi 1 ezrelék, de legfeljebb 10%. A kötbér fizetési kötelezettség kezdő időpontja a teljesítési határidőt követő nap. A kötbér alapja a késedelemmel érintett áru ellenértéke.

- Abban az esetben, ha a megrendelő vagy a megrendelő pénzügyi fedezetének hiánya miatt a szállító a jogszabályban biztosított elállási jogával él és a szerződéstől részben, vagy egészében eláll, a szállítót 20%-os kimentés lehetősége nélküli, feltétlen érvényesülő kötbér illeti meg. A kötbér alapja az el nem szállított termék ellenértéke (vételára). A károsult a kötbéren felüli kárának megfizetését is igényelheti.

- Ugyanezek a jogok illetik a megrendelőt is, amennyiben a szállító a szerződésben meghatározott határidőre az árut nem tudja leszállítani és így a megrendelő kénytelen – kára enyhítésének céljából – más beszerzési forrást keresni és a szerződéstől részben vagy egészben elállni.

- A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a határidő lejáratát követő 2. naptól a teljesítés napjáig késedelmi kamatot számítunk fel. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 301/A paragrafus szerinti .

- Tulajdonjog fenntartása
A szállított áru ellenértékének teljes kifizetéséig Szállító tulajdonában marad, még akkor is, ha időközben esetleg további feldolgozásra került, a következő feltételek mellett:

A/ Bármely kárért, amely a leszállítás/átadás időpontjától, a vételár teljes kifizetéséig az áru állagában bekövetkezik, a Megrendelő felel.
B/ Megrendelő az árut harmadik személynek csak készpénz ellenében, vagy a tulajdonjog kifejezett fenntartásával adhatja tovább. Az előbbi esetben a készpénz válik Szállító tulajdonává az áru helyett.
C/ A harmadik személynek történő eladásból származó követelések teljes egészében Szállítót illetik.
D/ Fizetési késedelem esetén Szállító fenntartja jogát a leszállított árunak minden ellene támasztható igény nélküli visszavételére, ill. annak továbbadott részéért befolyt készpénz felvételére.

- Amennyiben a megrendelő a szállítási szerződés egy másodpéldányát cégszerű aláírásával ellátva 10 napon belül nem küldi vissza, úgy azt elfogadottnak tekintjük.
Egyéb a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó fejezetében leírtak az irányadóak.

Az Első Vegyi Industria Zrt. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (lásd: Panasztörvényben) foglaltak értelmében visszaélés-bejelentési rendszert működtet, egyben arról is tájékoztatja szerződő partnerét, hogy a törvény 20. § (3) bekezdése alapján a Panasztörvény rendelkezései jogviszonyunkra is irányadóak.

Szerződő felek tudomással bírnak továbbá arról is, hogy hatósági vagy bírósági eljárás során a bejelentővédelmi jogokat korlátozó vagy kizáró nyilatkozatra, szerződésre, szabályzatra jogszerűen hivatkozni nem lehet (Panasztörvény 44. §).